Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật Di Đà [CHI TIẾT]

Mở ra
Mục lục

Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà

Tán A Di Đà Phật Kệ

Hậu Ngụy Đàm Loan soạn

Bản Việt dịch của Huyền Thanh 

***

Nam mô A Di Đà Phật (Giải thích tên là Vô Lượng Thọ bên cạnh Kinh phụng tán, cũng nói là an dưỡng)

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Phương Tây hiện tại cách cõi này Mười vạn ức cõi An Lạc Độ Phật Thế Tôn hiệu A Di Đà (Amita) Con nguyện vãng sinh, quy mệnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc (Sukhavati)

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Thành Phật đã trải qua mười Kiếp Thọ mệnh chính yếu không có lượng Hào quang Pháp Thân tràn Pháp Giới Chiếu đời tối tăm, nên đỉnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtÁnh sáng Trí Tuệ chẳng thể lường Nên Phật có hiệu Vô Lượng Quang (Amitābha) Biết lường các tướng được ánh sáng Thế nên cúi lạy Chân Thật Minh (Đức Hiệu của Phật) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Hào quang Giải Thoát không hạn đủ Nên Phật có hiệu Vô Biên Quang (Amita-prabhāsa) Người chạm ánh sáng, lìa Có (hữu) Không (Vô) Thế nên cúi lạy Bình Đẳng Giác (Đức Hiệu của Phật) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Mây sáng (quang vân) không ngại như hư không

Nên Phật có hiệu Vô Ngại Quang (Apratihata-raśmirāga-prabha) Tất cả có ngại (hữu ngại) được sáng bóng Thế nên đỉnh lễ Nan Tư Nghị (Đức Hiệu của Phật) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtÁnh sáng trong sạch không có đối Nên Phật có hiệu Vô Đối Quang (Asamāpta-prabha) Gặp ánh sáng này, trừ Nghiệp buộc Thế nên cúi lạy Tất Cánh Y (Đức Hiệu của Phật) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Phật Quang chiếu sáng đứng bậc nhất Nên Phật có hiệu Quang Diễm Vương (Prabhā-śkhotsṛṣṭa-prabha) Ba đường đen tối, được mở sáng Thế nên đỉnh lễ Đại Ứng Cúng (Đức Hiệu của Phật) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Hào quang Đạo sáng, màu siêu tuyệt Nên Phật có hiệu Thanh Tịnh Quang (Śuddha-prabha) Được ánh sáng chiếu, trừ tội cấu Đều được giải thoát, nên đỉnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Từ Quang xa phủ, ban an lạc Nên Phật có hiệu Hoan Hỷ Quang (Pramuditā-prabha) Nơi ánh sáng đến được Pháp vui Cúi đầu đỉnh lễ Đại An Uỷ (Đức Hiệu của Phật) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Phật Quang hay phá ám Vô Minh Nên Phật có hiệu Trí Tuệ Quang (Prajña-prabha) Tất cả chư Phật, chúng ba Thừa Đều cùng khen ngợi, nên cúi lạy Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Ánh sáng chiếu khắp tất cả thời Nên Phật có hiệu Bất Đoạn Quang (Nibandhanīya-prabha) Hiểu sức ánh sáng, Tâm chẳng đứt Đều được vãng sinh, nên đỉnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtÁnh sáng, trừ Phật, không thể lường Nên Phật có hiệu Nan Tư Quang Chư Phật mười phương khen Vãng Sinh Xưng Công Đức ấy, nên cúi lạy Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Thần Quang lìa tướng, chẳng thể gọi Nên Phật có hiệu Vô Xưng Quang Nhân Quang (ánh sáng) thành Phật Quang sáng chói Chư Phật đã khen, nên đỉnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Quang Minh chiếu sáng hơn nhật (mặt trời) nguyệt (mặt trăng) Nên Phật có hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật Thích Ca khen, còn chẳng hết Cho nên cúi lạy Vô Đẳng Đẳng (Đức Hiệu của Phật) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Thương sót che giúp con Khiến mầm Pháp tăng trưởng Đời này với đời sau Nguyện Phật thường nhiếp thọ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm

Bồ Tát (Avalokiteśvara) Nguyện cùng các chúng sinh. Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta)

Nguyện cùng các chúng sinh.

Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chư Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng

Nguyện cùng các chúng sinh.

Sinh về nước An Lạc

_ Khắp vì Thầy, Tăng, cha mẹ với Thiện Tri Thức, chúng sinh trong Pháp Giới… đoạn trừ ba chướng, đồng được sinh về nước của Đức Phật A Di Đà. Quy mệnh sám hối

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

A Di Đà Phật Sơ Hội Chúng

Thanh Văn, Bồ Tát… số vô lượng

Thần Thông xảo diệu, chẳng thể tính

Thế nên cúi lại Hội rộng lớn (quảng đại hội)

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát

Đều là Nhất Sinh Bổ Phật Xứ

Trừ Bản Nguyện ấy, thề rộng lớn

Muốn độ thoát khắp các chúng sinh

Nhóm Công Đức của rừng báu này

Một lòng chắp tay, cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát

Các Thanh Văn của nước An Lạc

Hào quang một tầm như Lưu Tinh

Hào quang Bồ Tát bốn ngàn dặm

Như Trăng mùa Thu, ánh vành tía

Tập Phật Pháp Tạng vì chúng sinh

Nên con đỉnh lễ Đại Tâm Hải

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát

Lại Quán Thế Âm, Đại Thế Chí

Ở trong chúng Thánh, đứng bậc nhất Từ Quang chiếu sáng cõi Đại Thiên Hầu hai bên Phật, hiển Thần Nghi Độ kẻ có duyên chẳng tạm dừng Như Đại Hải Triều (thuỷ triều của biển lớn) chẳng mất thời Đại Bi, Đại Thế Chí như vậy Một lòng cúi đầu mặt làm lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Chúng sinh sinh về nước An Lạc Thảy đều có đủ băm hai (32) Tướng Trí Tuệ đầy đủ, vào Pháp sâu Thông đạt Đạo Yếu chẳng thể tính Tuỳ căn nhanh chậm (lợi độn) thành tựu Nhẫn Hai Nhẫn cho đến chẳng thể tính Túc Mệnh, năm Thông thường tự tại Đến Phật chẳng vướng nẻo tạp ác Trừ sinh phương khác, đời năm Trược Thị hiện đồng như Đại Mâu Ni (Đức Phật Thích Ca) Sinh nước An Lạc thành lợi lớn Thế nên chí tâm cúi đầu lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật An Lạc: Bồ Tát nương Phật Thần (Thần Lực của Phật) Khoảng một bữa ăn đến mười phương Số Thế Giới Phật chẳng thể đếm Cung kính cúng dường các Như Lai Hoa, hương, Kỹ Nhạc theo niệm hiện Lọng báu, phướng, phan tuỳ ý tuôn Trân Kỳ tuyệt thế không tên gọi Rải hoa cúng dường báu thù dị Hoá thành lọng hoa, sáng chói soi Hơi thơm xông ướp tràn vòng khắp Lọng hoa, vật nhỏ…bốn trăm dặm Cho đến che khắp một cõi Phật Tuỳ trước sau, thứ tự hoá đi Các Bồ Tát ấy đều vui thích Ở trong hư không tấu nhạc Trời Nhã Tán, Đức Tụng, khen Phật Tuệ Nghe nhận Kinh Pháp, cúng dường xong Chưa hết bữa ăn, bay trở lại Thần Lực tự tại chẳng thể lường Nên con đỉnh lễ Vô Thượng Tôn Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Các Bồ Tát nước Phật An Lạc Có thể tuyên nói tuỳ Trí Tuệ Thân mình, vạn vật quên Ngã Sở (cái của Ta) Sạch như hoa sen chẳng dính bụi Đi, đến, tiến, dừng như bơi thuyền Lợi an làm việc, buông ưa ghét Đấy vậy, giống rỗng (Śūnya: Không), chặt hai Tưởng Thắp đuốc Trí Tuệ chiếu đêm dài Ba Minh, sáu Thông đều đã đủ Vạn Hạnh Bồ Tát thông tim mắt Công Đức như vậy nhiều vô biên Thế nên chí tâm cúi đầu lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật An Lạc: chúng Thanh Văn, Bồ Tát Người, Trời: Trí Tuệ đều thông suốt Thân tướng trang nghiêm không khác nhau Chỉ thuận phương khác, nên bày tên Dung nhan đoan chính không thể sánh Hình vóc tinh vi khác Người, Trời Thân của Hư Vô, Thể Vô Cực Thế nên đỉnh lễ Bình Đẳng Lực Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Ý Nguyện được sinh nước An Lạc Thảy đều trụ ở nhóm Chính Định Nước ấy không (không có) Tà Định, Bất Định Chư Phật đều khen, nên đỉnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Nghe được Phật Hiệu A Di Đà Tâm tin, vui vẻ thích chỗ nghe Cho đến một niệm chuyên chí tâm Hồi hướng nguyện sinh, đều được đến Chỉ trừ năm Nghịch, chê Chính Pháp Nên con đỉnh lễ, nguyện vãng sinh Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật An Lạc: nhóm Bồ Tát, Thanh Văn Ở Thế Giới ngày, không phương kia Thích Ca Vô Ngại Đại Biện Tài Sắp xếp, giả mượn bày chút phần Đem người bần tiện so vua chúa Vua chúa lại so Kim Luân Vương Như vậy chuyển rộng đến sáu Trời Thứ tự tướng hình như khởi đầu Dùng sắc tượng Trời ví cõi ấy (cõi An Lạc) Gấp ngàn vạn ức chẳng sánh bằng Đều là Nguyện Lực Pháp Tạng (Dharma-kara) làm Cúi đầu đỉnh lễ Đại Tâm Lực Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Trời, Người, tất cả có chỗ tu Thảy đều xưng muốn, nên nghĩ đến Một báu, hai báu, vô lượng báu Tuỳ Tâm hoá làm vật thọ dụng Nhà cửa, ăn uống đều như thế Nên con cúi lạy Vô Xưng Phật Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Các kẻ vãng sinh đều đầy đủ Sắc thân trong sạch không thể sánh Thần Thông, Công Đức với cung điện Trang phục trang nghiêm như sáu Trời Ứng Khí (vật đựng thức ăn), bát báu tự nhiên đến Món ăn trăm vị thoắt chốc đầyThấy sắc, ngửi hương, Ý muốn ăn Đột nhiên no đủ được vui thích Ấy là trong sạch, không chỗ dính Việc xong, hoá đi…Cần, hiện lạiBÌnh yên khoái lạc, đến Nê Hoàn (Nirvāṇa: Niết Bàn) Thế nên chí tâm cúi đầu lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Mười phương cõi Phật: chúng Bồ Tát Với các Tỳ Khưu sinh An Lạc Vô lượng vô số chẳng thể tính Đã sinh, đang sinh, với sẽ sinh Đều từng cúng dường vô lượng Phật Nhiếp lấy trăm ngàn Pháp bền chắc Đại Sĩ như vậy đều vãng sinh Thế nên đỉnh lễ A Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Nếu nghe Đức Hiệu A Di Đà Vui vẻ khen kính, tâm quy y Đưới đến một niệm, được lợi lớn Tức làm đầy đủ báu Công Đức Giả sử lửa đầy cõi Đại Thiên Cũng nên qua thẳng, nghe tên Phật Nghe A Đi Đà chẳng thoái lui Thế nên chí tâm cúi đầu lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Thần Lực vô cực A Đi Đà Mười phương vô lượng Phật đã khen Phương Đông: hằng sa các nước Phật Bồ Tát vô số đều đến gần Cũng lại cúng dường nước An Lạc Bồ Tát, Thanh Văn, các Đại Chúng Nghe nhận Kinh Pháp, tuyên Đạo hoá Chín phương còn lại cũng như vậy Thích Ca Như Lai nói Kệ Tụng Vô lượng Công Đức nên đỉnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Vô lượng chúng Bồ Tát đi đến Gieo trồng gốc Đức, đến kính cúng Hoặc tấu âm nhạc, ca…khen Phật Hoặc tụng Phật Tuệ chiếu Thế Gian Hoặc dùng áo, hoa Trời cúng dường Hoặc nhìn Tịnh Thổ, hưng khởi Nguyện Chúng Thánh như vậy đều hiện tiền Nương tám Phạm Thanh (Tiếng Phạn) trao Phật Ký Tất cả Bồ Tát Tăng…nguyện hành Nên con đỉnh lễ Bà Già Bà (Bhagavaṃ: Thế Tôn)

Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Khi Thánh Chủ Thế Tôn nói Pháp Đại Chúng vân tập nhà bảy báu Lúc đó bốn mặt khởi gió mát Kích động cây báu tuôn Diệu Hưởng (âm thanh vang dội màu nhiệm) Tiếng hoà vận cản ngăn đàn sáo (Mịch trúc) Hơn đá vàng (Kim thạch: âm điệu của loại âm nhạc) không thể sánh so Hoa Trời rối rít theo gió thơm Tự nhiên cúng dường thường chẳng dứt Chư Thiên lại cầm hoa hương Trời Trăm ngàn Kỹ Nhạc đem đến cúng Công Đức như vậy, nhóm Tam Bảo Nên con vận tưởng lễ Giảng Đường Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Diệu Thổ rộng lớn vượt hạn số Bảu báu tự nhiên đã hợp thành Sức Bản Nguyện Phật trang nghiêm khởi Cúi lạy Thanh Tịnh Đại Nhiếp Thọ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Thế Giới sáng chói, thật siêu tuyệt Vui thích bình yên, không bốn Thời Viên mãn sức lợi mình lợi người Quy mệnh phương tiện khéo trang nghiêm Đất báu lặng yên, thật bằng phẳng Không có núi, sông, gò, hang…ngăn Như Thần Lực Phật, nên liền thấy Cúi lạy Bất Khả Tư Nghị Tôn Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Cây Đạo (Đạo thụ) cao bốn trăm vạn dặm Chu vi rộng năm mươi Do Tuần Cành lá bày hai mươi vạn dặm Mọi báu tự nhiên đã hợp thành Báu Nguyệt Quang Ma Ni Hải Luân Vua của mọi báu dùng trang nghiêm Giáp vòng xen rũ Anh Lạc báu Trăm ngàn vạn loại màu khác lạ Quang Diệm (Lửa của ánh sáng) sáng hơn ngàn mặt trời Lưới báu vô cực che bên trên Tất cả trang nghiêm tuỳ ứng hiện Cúi đầu đỉnh lễ Đạo Trường Thụ (Cây Đạo Trường) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtGió nhẹ thổi cây, tuôn Pháp Âm Lan khắp mười phương các cõi PhậtNghe Âm này được Pháp Nhẫn sâu Đến thành Phật Đạo chẳng gặp khổ Thần Lực rộng lớn chẳng thể lường Cúi đấu đỉnh lễ Đạo Trường Thụ (Cây Đạo Trường) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Mùi thơm (Hương), hình sắc (sắc), tiếng (thanh) của cây Tiếp chạm (xúc), nếm (vị) với Pháp (Pháp) của cây Sáu Tình gặp gỡ, được Pháp Nhẫn Nên con đỉnh lễ Đạo Trường Thụ (Cây Đạo Trường) Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Nương cây Đạo Trường đối sáu Căn Cho đến thành Phật Căn trong suốt Âm hưởng nhu thuận Vô Sinh Nhẫn Tuỳ sức cạn, sâu đều được chứng Uy Đức cây này do đâu đến? Đều là năm loại Lực Như Lai Thần Lực, Bản Nguyện với đầy đủ Biết rõ Nguyện cứu cánh bền chắc Phương tiện Từ Bi chẳng thể xưng Quy mệnh cúi lạy Chân Vô Lượng Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Từ vua chúa đời đến sáu Trời Âm nhạc chuyển nhiệm màu tám lớp Chuyển rộng hơn trước gấp vạn ức Cây báu: âm, đẹp tốt gấp bội Lại có Diệu Kỹ Nhạc tự nhiên

  • Tiếng Pháp Âm hoà vui Tâm Thần
  • Ai Uyển (buồn thương uyển chuyển), Nhã Lượng (chính trực thành tín) vượt mười phương
  • Nên con cúi lạy Thanh Tịnh Nhạc
  • Nguyện cùng các chúng sinh
  • Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Rừng cây bảy báu vòng Thế Giới Sáng chói phát ánh tướng rực rỡ Hoa, quả, cành, lá trợ nhau làm Cúi lạy Bản Nguyện Công Đức Tụ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Gió mát mọi lúc thổi cây báu Phát năm âm thanh Cung, Thương hoà Nhã Khúc vi diệu tự nhiên thành Nên con đỉnh lễ Thanh Tịnh Luân Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Đất ấy rộng lớn không bờ mé Mọi lưới võng báu che bên trên Dây vàng, châu ngọc, báu kỳ lạ Báu chẳng có tên, làm trang sức Giáp vòng bốn mặt treo chuông báu Gió điều hoà thổi, tuôn Diệu Pháp Hương Đức hoà nhã thường lưu bày Người nghe, trần lao tập chẳng khởi Gió này chạm thân được khoái lạc Như Tỳ Khưu được Diệt Tận Định Gió thổi, rải hoa đầy cõi Phật Tuỳ màu, thứ tự chẳng tạp loạn Chất hoa nhu nhuyễn rất thơm tho Chân đạp lên, ngập sâu bốn ngón Tuỳ lúc nhấc chân, lại như cũ Dùng xong, đất mở, lấp không sót Tuỳ thời tiết, sáu lần hoa rộ Báo (quả báo) chẳng thể bàn, nên đỉnh lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Mọi hoa sen báu đầy Thế Giới Một hoa có trăm ngàn ức cánh Màu ánh sáng hoa nhiều vô lượng Đỏ, tía, hồng, lục xen năm màu Đẹp xinh, sáng rực rỡ, Nhật Quang (ánh sáng của mặt trời) Thế nên một lòng cúi đầu lễ Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà PhậtÁnh sáng phát ra trong mỗi hoa Có ba mươi sáu trăm ngàn ức Trong mỗi ánh sáng có thân Phật Nhiều ít như ánh sáng đã phát Thân Phật, tướng tốt như núi vàng Mỗi mỗi phóng trăm ngàn ánh sáng Khắp vì mười phương nói Diệu Pháp Đều an chúng sinh nơi Phật Đạo Thần Lực như vậy nhiều vô biên Nên con quy mệnh A Di Đà Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Lầu gác, điện, đường phi công tạo (chẳng phải mất công làm ra) Bảy báu tốt đẹp hoá tạo thành Màn che xen ngọc Minh Nguyệt Châu Đều có ao tắm, hình tương xứng Trong ao đầy nước tám Công Đức Màu, vị thơm trong như Cam Lồ (Amṛta) Ao bằng vàng chói, cát bạc trắng Cát ao bảy báu trợ như đây Cây thơm rũ bày trên bờ ao Chiên Đàn thơm phức thường lưu hương Hoa Trời tươi đẹp tô điểm rọi Trên nước sáng rực như mây lành Vô Lậu y quả, khó nghĩ bàn Thế nên cúi lạy Công Đức Tạng Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Bồ Tát, Thanh Văn vào ao báu Tuỳ ý cạn sâu như mong muốn Nếu cần rưới thân, tự nhiên rót Nếu muốn chuyển lại, nước lui về

Điều hoà lạnh nóng luôn tương xứng

Thần mở, Thể vui, rửa Tâm dơ

Trong sáng, lặng trong như không hình

Thấu suốt cát báu như chẳng sâu

Yên tĩnh hồi chuyển cùng rưới rót

Tốt đẹp vui vẻ hoà Nhân Thần (Thần khí của con người)

Vô lượng sóng nhẹ tuôn Diệu Hưởng (Tiếng vang màu nhiệm)

Tuỳ theo chỗ ứng, nghe Pháp Ngữ

Hoặc nghe Diệu Chương của Tam Bảo

Hoặc nghe vắng lặng (Śānti), Không (Śūnya: trống rỗng), Vô Ngã (Anātman)

Hoặc nghe vô lượng Ba La Mật (Pāramitā)

Lực (Bala), Bất Cộng Pháp (āveṇika-buddha-dharma), các Thông Tuệ (Thần Thông và Trí Tuệ)

Hoặc nghe Vô Tác (Akarmaka, hoặc Akṛtrima), Vô Sinh Nhẫn (Anutpattika¬kṣānti)

Cho đến Cam Lộ Quán Đỉnh Pháp (Amṛtābhiṣeka-dharma)

Tuỳ Căn, Tính, Dục đều vui vẻ

Thuận tướng Tam Bảo, nghĩa chân thật

Lối Bồ Tát, Thanh Văn đã đi

Ở đấy, tất cả đều nghe đủ

Bít hẳn tên nạn khổ ba đường (Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh)

Chỉ có âm khoái lạc tự nhiên

Thế nên, nước ấy hiệu An Lạc

Cúi đầu đỉnh lễ Vô Cực Tôn

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Bản Sư Long Thọ Ma Ha Tát

Sinh hình tượng sửa sang suy bại

Đóng kín cửa Tà mở lối Chính

Là tất cả mắt Diêm Phù Đề

Lại nương Tôn gặp Hoan Hỷ Địa (pramuditā-bhūmi)

Quy A Đi Đà sinh An Lạc

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Ví như Rồng động, mây liền theo

Diêm Phù Đề phóng trăm cỏ mở

Nam mô Từ Bi Long Thọ Tôn

Chí tâm quy mệnh, cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Con từ Vô Thuỷ theo ba cõi

Bị vòng hư vọng cuốn chuyển hồi

Một niệm, một thời đã tạo Nghiệp

Đại Địa cột chân, vướng ba đường

Nguyện xin Từ Quang hộ niệm con

Khiến con chẳng mất Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)

Con khen âm Công Đức Phật Tuệ

Nguyện nghe các Hữu Duyên mười phương

Muốn được sinh về cõi An Lạc

Khắp đều như ý không chướng ngại

Hết thảy Công Đức, dù lớn nhỏ

Hồi thí tất cả cùng vãng sinh

Nam Mô Bất Khả Tư Nghị Quang

Một lòng quy mệnh, cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Mười phương, ba đời Vô Lượng Tuệ

Đồng nương một Như hiệu Chính Giác

Hai Trí viên mãn Đạo bình đẳng

Nhiếp hoá tuỳ duyên nên khác nhau

Con quy Tịnh Thổ A Di Đà

Tức là quy mệnh các nước Phật

Con dùng một Tâm khen một Phật

Nguyện khắp mười phương, người không ngại

Như vậy vô lượng Phật mười phương

Thảy đều chí tâm cúi đầu lễ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật

Thương sót che giúp con

Khiến mầm Pháp tăng trưởng

Đời này với đời sau

Nguyện Phật thường nhiếp thọ

Nguyện cùng các chúng sinh

Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát

Nguyện cùng các chúng sinh.

Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát

Nguyện cùng các chúng sinh.

Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chư Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng

Nguyện cùng các chúng sinh. Sinh về nước An Lạc

_ Khắp vì Thầy, Tăng, cha mẹ với Thiện Tri Thức, chúng sinh trong Pháp Giới… đoạn trừ ba chướng, đồng được sinh về nước của Đức Phật A Di Đà. Quy mệnh sám hối

Nguồn: Tu viên Huệ Quang

Biên dịch Huệ Quang

Chào các bạn, ban biên dịch Huệ Quang là một nhóm tác giả cung cấp cho các bạn các góc nhìn về thế giới tiềm thức, tâm linh một cách đầy đủ nhất từ các đa dạng các nguồn tham khảo có chọn lọc, có cơ sở khoa học rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm

Bài viết mới nhất